นายอรรถพล  ใหญ่สว่าง
ประธานกรรมการ
สถิติเว็บไซต์
 สถิติวันนี้ 9 คน
 สถิติเมื่อวาน 26 คน
 สถิติเดือนนี้ 2190 คน
 สถิติปีนี้ 4773 คน
 สถิติทั้งหมด 202515 คน
เริ่มเมื่อ 2009-12-04
ก้าวหน้า มั่นคง ด้วยความเสียสละ ยึดผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญ                                                                                                                                                                                                                                         

พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

ประวัติการสหกรณ์ในประเทศไทย  การสหกรณ์ในประเทศไทย มีมูลเหตุสืบเนื่องมาจาก
เมื่อประเทศไทยได้เริ่มมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ มากขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ระบบเศรษฐกิจของชนบทก็ค่อยๆ เปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจแบบเพื่อเลี้ยง ตัวเองมาสู่
ระบบเศรษฐกิจแบบเพื่อการค้า ความต้องการเงินทุนในการขยายการผลิตและการ
ครองชีพจึงมีเพิ่มขึ้น ชาวนาที่ไม่มีทุนรอนของตนเองก็หันไปกู้ยืมเงินจากบุคคลอื่น
ทำให้ต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราสูง และยังถูกเอาเปรียบจากพ่อค้านายทุนทุกวิถีทางอีกด้วย
ชาวนาจึงตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบอยู่ตลอดเวลา ทำนาได้ข้าวเท่าใด ก็ต้องขายใช้หนี้
เกือบหมด นอกจากนี้การทำนายังคงมีผลผลิตที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ
ถ้าปีไหนผลผลิตเสียหายก็จะทำให้หนี้สินพอกพูนมากขึ้นเรื่อยๆ จนลูกหนี้บางรายต้องโอน
กรรมสิทธิ์ในที่นาให้แก่เจ้าหนี้ และกลายเป็นผู้เช่านา หรือเร่ร่อนไม่มีที่ดินทำกินไป
ในที่สุด..อ่านต่อคลิกที่นี่

     สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด จำกัด ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ  
เราคือสถาบันด้านการเงินที่ข้าราชการฝ่ายอัยการและเจ้าหน้าที่ได้เลือกใช้บริการตลอดมา
ด้วยเหตุผลสำคัญ คือความเชื่อมั่นของสมาชิกต่อสถาบันที่มุ่งมั่นทำธุรกิจสหกรณ์ เพื่อทำให้
สมาชิกทุกคน อยู่ดี กินดี แนวทางบริหารของคณะกรรมการฯ ตระหนักถึงการให้บริการที่ดี
ต่อสมาชิกทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการออมของสมาชิกในรูปของทุนเรือนหุ้น และ
การฝากเงินออม ตลอดจนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทางการเงิน โดยสนับสนุนเงินกู้
ในรูปแบบต่างๆ ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำสุด...

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เงินกู้ฉุกเฉิน            5.75%

เงินกู้สามัญ  1  ปี      5.75%

เงินกู้สามัญ  10  ปี    5.75%

เงินกู้พิเศษ               5.75%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

เงินฝากประจำ   2.50%  (หักภาษีคงเหลือ 2.12%)

เงินฝากออมทรัพย์  2.25%

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  2.50%  (ไม่เสียภาษี)


ธนาคารกรุงไทย จำกัด  สาขาพหลโยธิน 39  039-1-71446-5

  30-11-2017กำหนดหลักเกณฑ์กู้สามัญระยะหนึ่งปี  เพิ่มเติม
  04-08-2017ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญระยะหนึ่งปี
  28-04-2017ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ หยุดวันแรงงานแห่งชาติ
  12-04-2017ประกาศทุนการศึกษาประจำปี 2560,แบบฟร์อมทุนการศึกษา
  29-03-2017การฝากเงินออมทรัพย์และการฝากออมทรัพย์พิเศษ
  28-02-2017ประชาสัมพันธ์ประชุมใหญ่ ประจำปี 2559
  28-02-2017ประกาศปิดสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ วันที่ 1 มีนาคม 2560
  21-02-2017ประกาศรายชื่อผู้สมัครเป็นกรรมการดำเนินการชุดที่  41
  16-02-2017วิธีคำนวณปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2559
  09-02-2017ใบเสนอรายชื่อสมาชิกเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรรมการชุดที่ 41
  09-02-2017แจ้งวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2559 และสมัครเข้าเป็นกรรมการสหกรณ์ฯ
  11-01-2017ประกาศเพิ่่มวงเงินฝากชั่วคราว
  11-01-2017 ประกาศกำหนดให้มีการค้ำประกันเงินกู้สามัญ
  03-10-2016ยกเลิกประกาศวันที่ 7 กันยายน 2559
  03-10-2016ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  26-09-2016ประกาศวิธีการคำนวณเบี้ยประกันชีวิตเอไอเอ
  08-09-2016 ประกาศสมาชิกที่กู้เงินกู้สามัญตั้งแต่ 1
ล้านบาทขึ้นไปต้องเข้าร่วมโครงการประกันสินเชื่อกับสหกรณ์ฯ

อ่านต่อคลิกที่นี้

 
                                                                                                                                                             

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด จำกัด
สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้นที่ 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์/โทรสาร : 02-512-8237 , 02-512-8296   โทรศัพท์มือถือ : 081-934-8872 , 080-6212-65
อีเมล์ : ago.tht@gmail.com