นายอรรถพล  ใหญ่สว่าง
ประธานกรรมการ
สถิติเว็บไซต์
 สถิติวันนี้ 18 คน
 สถิติเมื่อวาน 26 คน
 สถิติเดือนนี้ 2199 คน
 สถิติปีนี้ 4782 คน
 สถิติทั้งหมด 202524 คน
เริ่มเมื่อ 2009-12-04
ก้าวหน้า มั่นคง ด้วยความเสียสละ ยึดผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญ                                                                                                                                                                                                                                         

เงินกู้พิเศษ

ระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด  จำกัด
ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ
พ.ศ.๒๕๓๐


                              โดยที่คณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาเห็นว่า   สหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้เพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคงหรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้โดยจำนวนเกินกว่าจำกัดตามข้อบังคับ  ข้อ  ๒๙  (๓)
                        อาศัยความตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด       จำกัด    ข้อ ๒๗  ถึง  ๓๒  ข้อ  ๔๓  (๗)  และ  ข้อ  ๕๖ (๒)  คณะกรรมการดำเนินการจึงกำหนดระเบียบการว่าด้วยเงินกู้พิเศษไว้  ดังต่อไปนี้

ข้อกำหนดทั่วไป

                        ข้อ  ๑  ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้พิเศษตามระเบียบการนี้
                        ข้อ  ๒  การให้เงินกู้พิเศษนั้น  ให้เฉพาะเพื่อการเคหสงเคราะห์   หรือเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ  หรือเพื่อการอันจำเป็นอื่น  ตามข้อกำหนดในระเบียบการนี้
                                    เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการดำเนินการ    ตามข้อ  ๑  ให้จัดลำดับพิจารณาการกู้เงินเพื่อการเคหสงเคราะห์อยู่ในลำดับก่อนเงินกู้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ     และเงินกู้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพอยู่ในลำดับก่อนเงินกู้เพื่อการอันจำเป็นอื่น
                        ข้อ  ๓  สมาชิกซึ่งอาจได้รับเงินกู้พิเศษ  ต้องได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี     เว้นแต่คณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณายกเว้นให้แก่สมาชิกที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
                                    คำขอกู้เงินพิเศษของสมาชิกนั้นต้องได้รับการพิจารณาให้ความเห็นจากผู้บังคับบัญชาซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรืออัยการจังหวัดขึ้นไป  เว้นแต่สมาชิกที่เป็นข้าราชการอัยการชั้น  ๔  หรือเป็นข้าราชการธุรการระดับ  ๘  ขึ้นไป  ไม่ต้องได้รับการพิจารณาให้ความเห็นจากผู้บังคับบัญชา
                        ข้อ  ๔  สมาชิกซึ่งอาจได้รับเงินกู้พิเศษ          จะต้องเป็นผู้ที่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาแล้ว  เห็นสมควรให้กู้ด้วยเหตุมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินกู้ตามความมุ่งหมายที่กำหนดไว้ดังกล่าวในข้อ  ๒  อย่างแท้จริง   หรือจำต้องใช้เงินกู้นั้นเพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคง     หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่ตนโดยแท้  และทั้งต้องมีความสามารถในการชำระเงินกู้พิเศษได้โดยไม่เกิดความเดือดร้อนแก่ตนและครอบครัว

                                    สมาชิกซึ่งยังส่งชำระเงินกู้ประเภทอื่นไม่แล้วเสร็จ    อาจได้รับเงินกู้พิเศษอีกก็ได้เมื่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นสมควรให้กู้ได้  โดยพิจารณาตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระเงินกู้ได้โดยไม่เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัว   หรือเป็นภาระหนักเกินสมควร
                        ข้อ  ๕  เงินกู้ซึ่งจะถือเป็นเงินกู้พิเศษ       และใช้ระยะเวลาส่งคืนตามที่กำหนดไว้สำหรับเงินกู้พิเศษได้นั้น  ต้องเกินกว่าจำนวนจำกัด  ซึ่งสมาชิกนั้นอาจกู้เงินสามัญจากสหกรณ์ได้
                        ข้อ  ๖  การให้เงินกู้พิเศษนั้น            ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนคณะกรรมการดำเนินการผู้เข้าประชุมพิจารณาคำขอกู้รายนั้น
                        ข้อ  ๗  เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้วินิจฉัยให้เงินกู้พิเศษ    ทั้งหนังสือกู้และเอกสารทางกฎหมายอย่างอื่น  ๆ  เกี่ยวกับเงินกู้นั้น  ได้จัดทำตามแบบที่กำหนดไว้โดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว  สมาชิกผู้กู้จึงรับเงินกู้จากสหกรณ์ได้
                                    เพื่อเป็นทางควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามความมุ่งหมาย        ให้สมาชิกผู้กู้ส่งจำนวนเงินกู้พิเศษซึ่งตนได้รับ  เข้าฝากในประเภทเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์นี้     เพื่อถอนไปใช้จ่ายเป็นคราว  ๆ    ในเมื่อถึงกำหนดจ่ายตามความมุ่งหมาย  การฝากเงินดังกล่าวนี้ให้เปิดบัญชีเฉพาะและสหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ตามยอดเงินคงเหลือน้อยที่สุดในแต่ละเดือนในอัตราร้อยละเจ็ดต่อปี     ส่วนข้อกำหนดอื่น  ๆ  ให้อนุโลมตามระเบียบการว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์
                                    คณะกรรมการดำเนินการอาจยกเว้นข้อกำหนดดังกล่าวในวรรคสองนั้นได้  ในกรณีที่สมาชิกผู้กู้แสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการดำเนินการว่ามีเหตุผลเป็นพิเศษ
                        ข้อ  ๘  ในเมื่อถึงกำหนดที่สมาชิกผู้กู้ต้องใช้จ่ายเงินกู้พิเศษตามความมุ่งหมาย        ต้องเสนอรายงานการใช้จ่ายเงินกู้ตามแบบที่กำหนดไว้       พร้อมทั้งหลักฐานที่มีต่อสหกรณ์ทุกคราวโดยเร็วที่สุดที่จะกระทำได้       สหกรณ์อาจมอบให้กรรมการดำเนินการหรือบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควรสอบสวนการใช้จ่ายเงินกู้ตามรายงานนั้น  ๆ  อีกชั้นหนึ่งด้วย
                        ข้อ  ๙  ตราบใดที่สมาชิกยังส่งคืนเงินกู้พิเศษไม่เสร็จ          ตนจะต้องยินยอมและอำนวยความสะดวกให้กรรมการดำเนินการ  หรือบุคคลอื่นซึ่งได้รับมอบหมายจากสหกรณ์  เข้าตรวจการก่อสร้าง  ต่อเติมหรือปรับปรุง    หรือทรัพย์สิน    หรือการประกอบอาชีพ    ที่ใช้เงินกู้นั้นในเวลาอันสมควรได้เสมอ  และต้องชี้แจงข้อความเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจให้ทราบตามความประสงค์

 

เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหสงเคราะห์

                              ข้อ  ๑๐  เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหสงเคราะห์  ได้แก่
                                     (ก)  เงินกู้เพื่อก่อสร้าง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงอาคารสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยตนเอง
                                            และครอบครัวตามแก่ฐานะ

                                     (ข)  เงินกู้เพื่อซื้ออาคาร    หรือซื้อที่ดินและอาคาร    หรือซื้อที่ดินเพื่อจะได้ก่อสร้าง
                                            อาคาร  ในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้  สำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเองและ
                                            ครอบครัวตามควรแก่ฐานะ

                                     (ค)  เงินกู้เพื่อกิจการซึ่งเกี่ยวข้องหรือจำเป็นแก่  (ก)  หรือ  (ข)
                                     (ง)  เงินกู้เพื่อชำระหนี้แก่บุคคลภายนอก ซึ่งสมาชิกกู้มาเพื่อกิจกรรมตาม  (ก)  หรือ
                                           (ข)  หรือ  (ค)  และต้องรับภาระหนักกว่าที่จะกู้จากสหกรณ์
                        ข้อ  ๑๑  สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินดังกล่าวในข้อ  ๑๐        ต้องเสนอคำขอกู้ถึงคณะกรรมการดำเนินการตามแบบที่กำหนดไว้  รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานต่าง  ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  รายการสินทรัพย์และหนี้สิน    รายได้และค่าใช้จ่าย   รายการบุคคลในครอบครัว   การอยู่อาศัยเดิม   และเหตุผลความจำเป็นที่ต้องจัดให้มีมี่อยู่อาศัยใหม่   แบบ   รูป   และรายการก่อสร้าง   หรือต่อเติม  หรือปรับปรุงอาคาร   รายละเอียดและหลักฐานแห่งที่ดินที่จะก่อสร้างต่อเติมหรือปรับปรุงอาคาร   รายละเอียดและหลักฐานแห่งที่ดินและหรืออาคารที่จะซื้อ  กำหนดเวลา   และราคา   สัญญาที่ทำไว้หรือร่างสัญญาที่จะทำ  รายละเอียดแห่งความต้องการเงินกู้   จำนวนเงิน   ซึ่งตนจะออกเอง   กำหนดการใช้จ่ายเงินกู้รายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักประกัน
                        ข้อ  ๑๒  แบบ  รูป  และรายการก่อสร้างหรือต่อเติมหรือปรับปรุงอาคารนั้น  ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย  และต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินการด้วย
                                       การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ  รูป  หรือรายการดังกล่าวในวรรคก่อนในสาระสำคัญต้องได้รับความเห็นชอบของบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดำเนินการเพื่อการนี้      และต้องรายงานคณะกรรมการดำเนินการทราบด้วย
                        ข้อ  ๑๓  สหกรณ์จะมอบให้กรรมการดำเนินการ   หรือบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควรสอบสวนและทำรายงานเกี่ยวกับคำขอกู้เงินพิเศษ  เพื่อการเคหสงเคราะห์เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเป็นหน้าที่ของสมาชิกผู้ขอกู้ต้องให้ข้อความจริงและความร่วมมือ
                      *ข้อ  ๑๔  จำนวนเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหสงเคราะห์ซึ่งให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง  ๆ    นั้นย่อมสุดแต่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นสมควร    โดยคำนึงถึงลักษณะของที่อยู่อาศัยตามควรแก่ฐานะและความสามารถชำระหนี้ของสมาชิกนั้น  ทั้งนี้  ไม่เกิน  ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (สามล้านบาทถ้วน)
                        ข้อ  ๑๕  เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหสงเคราะห์นั้น      มีความมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกใช้จัดให้มี       ที่อยู่อาศัยของตนและครอบครัวตาที่กล่าวในข้อ  ๑๐   มิใช่จัดให้มีขึ้นสำหรับให้เช่า  หรือโอนแก่ผู้อื่น
                                       ตราบใดที่สมาชิกยังส่งคืนเงินกู้เพื่อการเคหสงเคราะห์ไม่เสร็จ    ตนจะให้เช่าหรือโอนอาคารหรือที่ดินซึ่งใช้เงินกู้นั้น  ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดแก่ผู้อื่นไม่ได้  เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็น  และจะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการดำเนินการก่อนด้วย

หมายเหตุ:  ข้อ  ๑๔  แก้ไขเพิ่มเติม  (ครั้งที่  ๓)  พ.ศ.๒๕๓๖  ลงวันที่  ๑๔  กันยายน  พ.ศ.๒๕๓๖
                       ข้อ  ๑๔  แก้ไขเพิ่มเติม  (ครั้งที่  ๔)  พ.ศ.๒๕๕๐  ลงวันที่  ๓๐   พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๐

 

เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ

                                ข้อ  ๑๖  เงินกู้พิเศษการลงทุนประกอบอาชีพนั้น     ให้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพของตนและครอบครัว  ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร  และพอใจว่าจะก่อประโยชน์งอกเงยให้แก่สมาชิก ผู้กู้
                        ข้อ  ๑๗  สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินดังกล่าวในข้อ   ๑๖      ต้องเสนอคำขอกู้ถึงคณะกรรมการดำเนินการตามแบบที่กำหนดไว้  รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานต่าง  ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  รายการสินทรัพย์และหนี้สิน     รายได้และค่าใช้จ่าย     แผนงานประกอบอาชีพที่จะใช้เงินกู้       รายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์สินที่จะใช้เงินกู้   รายละเอียดแห่งความต้องการเงินกู้    จำนวนทุนซึ่งตนจะออกเอง   รายการรายได้ซึ่งคาดว่าจะได้รับจากการลงทุนนั้น  กำหนดการใช้จ่ายเงินกู้   ประสบการณ์ของตนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพนั้น  รายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็นประกัน
                        ข้อ  ๑๘  สมาชิกผู้กู้ขอกู้เงินพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ  ต้องแสดงหลักฐานให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการดำเนินการว่า    ตนจะออกทุนเองเป็นจำนวนอย่างน้อยหนึ่งในสี่ของจำนวนทุนทั้งหมด  ซึ่งต้องการในการลงทุนประกอบอาชีพที่ตนจะกระทำนั้น
                        ข้อ  ๑๙  สหกรณ์จะมอบให้กรรมการดำเนินการ    หรือบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควรสอบสวนและทำรายงานเกี่ยวกับคำขอกู้เงินพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ            เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเป็นหน้าที่ของสมาชิกผู้ขอกู้ต้องให้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง  และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
                      *ข้อ  ๒๐  จำนวนเงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพซึ่งให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง  ๆ   นั้นย่อมสุดแต่คณะกรรมการดำเนินการการพิจารณากำหนดตามที่เห็นสมควร  โดยคำนึงถึงความต้องการเงินกู้ที่แท้จริงตามแผนงานประกอบอาชีพ และความสามารถชำระหนี้ของสมาชิกนั้น  แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

เงินกู้พิเศษเพื่อการอันจำเป็นอื่น

                        ข้อ  ๒๑  เงินกู้พิเศษเพื่อการอันจำเป็นอื่น      ให้เพื่อการจัดหาทรัพย์สินอันจำเป็นตามควรแก่ฐานะ  หรือให้เพื่อการอันจำเป็นอย่างอื่น  ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร
                        ข้อ  ๒๒  สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินดังกล่าวในข้อ  ๒๑      ต้องเสนอคำขอกู้ถึงคณะกรรมการดำเนินการตามแบบที่กำหนดไว้  รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานต่าง  ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  รายการสินทรัพย์และหนี้สิน  รายได้และค่าใช้จ่าย  ความจำเป็นที่จะต้องจัดหาทรัพย์สิน  รวมทั้งรายละเอียดแห่งทรัพย์สินนั้นจำนวนเงินซึ่งตนจะออกเอง     กำหนดการใช้จ่ายเงินกู้     รายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักประกัน 
                        ข้อ  ๒๓  สหกรณ์จะมอบให้กรรมการดำเนินการ หรือบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควรสอบสวนและทำรายงานเกี่ยวกับคำขอกู้เงินพิเศษเพื่อการอันจำเป็นอื่น   เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเป็นหน้าที่ของสมาชิกผู้ขอกู้ต้องให้ข้อความจริงและความร่วมมือเป็นอย่างดี

หมายเหตุ:  ข้อ  ๒๐  แก้ไขเพิ่มเติม  (ครั้งที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๓๒  ลงวันที่  ๗  มิถุนายน   พ.ศ.๒๕๓๒
                       ข้อ  ๒๐  แก้ไขเพิ่มเติม  (ครั้งที่  ๓)  พ.ศ.๒๕๕๐  ลงวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๐

                      *ข้อ  ๒๔  จำนวนเงินกู้พิเศษเพื่อการอันจำเป็นอื่นซึ่งให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง  ๆ     นั้นย่อมสุดแต่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นสมควร  โดยคำนึงถึงความสมควรแก่ฐานะและความสามารถชำระหนี้ของสมาชิกนั้น  แต่ไม่เกินจำนวน  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
                        ข้อ  ๒๕  ตราบใดที่สมาชิกยังส่งคืนเงินกู้เพื่อการอันจำเป็นอื่นไม่เสร็จ  ตนจะโอนทรัพย์สินซึ่งใช้เงินกู้นั้นให้แก่ผู้อื่นไม่ได้         เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นซึ่งได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการดำเนินการก่อน

 

หลักประกันสำหรับเงินกู้พิเศษ

                            *ข้อ  ๒๖  ในการกู้เงินพิเศษนั้น  ผู้กู้ต้องทำหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้  ถ้าเงินกู้พิเศษนั้นมีจำนวนไม่เกินค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์  ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
                                         ถ้าเงินกู้พิเศษนั้น  มีจำนวนเกินกว่าค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์  ก็ต้องมีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ด้วย
                                         (ก)  มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจำนองรายอื่น  และปลอดจากทรัพย์สิทธิ
                                                ใด  ๆ    จำนองเป็นประกันเต็มจำนวนเงินกู้รายนั้น           โดยต้องเป็นที่พอใจ
                                                 คณะกรรมการดำเนินการว่า         จำนวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้อยู่
                                                 ภายในร้อยละ  ๕๐    แห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้น
                                โดยเฉพาะเงินกู้เพื่อการเคหสงเคราะห์  หากจำนองด้วยทรัพย์ที่ใช้เงินกู้จาก
                                                 สหกรณ์ไปก่อสร้าง    ซื้อ   หรือดำเนินการใด ๆ  ตามข้อ  ๑๐  ให้อยู่ภายใน
                                                 ร้อยละ  ๗๐  แห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้น
                                          (ข)  มีหลักทรัพย์รัฐบาล  หรือมีเอกสารการฝากเงินในธนาคารหรือในสหกรณ์
                                                 หรือในสถาบันการเงินอื่น             ตามที่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา
                                                 เห็นสมควรจำนำเป็นประกันเงินกู้รายนั้นโดยจำนวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่า
                                                 หุ้นของผู้กู้     ต้องอยู่ภายในร้อยละ  ๘๐  แห่งค่าของหลักทรัพย์นั้น  เว้นแต่
                                                 กรณีที่มีเอกสารการฝากเงินในสหกรณ์มาจำนำเป็นประกัน  ให้ประกันได้
                                                 จนเต็มจำนวนเงินฝากนั้น
                                         ถ้าหลักประกันที่ผู้กู้นำมาจำนองหรือจำนำเป็นประกันเงินกู้ไม่เป็นการเพียงพอโดยยังขาดอยู่ไม่เกินจำนวนผู้กู้นั้นอาจจะขอกู้สามัญได้       หรือเป็นกรณีที่ผู้กู้ไม่อาจจัดหาหลักประกันมาจำนองหรือจำนำเป็นประกันเงินกู้ได้      และจำนวนเงินกู้ไม่เกินจำนวนที่ผู้กู้นั้นอาจกู้สามัญได้          คณะกรรมการดำเนินการอาจให้ผู้กู้นำสมาชิกหรือบุคคลใด     มาค้ำประกันเพิ่มเติม    หรือแทนการจำนองจำนำ   จนกว่าจะเป็นที่พอใจของคณะกรรมการดำเนินการก็ได้

หมายเหตุ:  ข้อ  ๒๔  แก้ไขเพิ่มเติม  (ครั้งที่ ๒)   พ.ศ.๒๕๓๒  ลงวันที่  ๗  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๓๒
                       ข้อ  ๒๔  แก้ไขเพิ่มเติม  (ครั้งที่ ๓)   พ.ศ.๒๕๕๐  ลงวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๐
                       ข้อ  ๒๖  แก้ไขเพิ่มเติม  (ครั้งที่  ๑)   พ.ศ.๒๕๓๐   ลงวันที่  ๙   พฤศจิกายน   พ.ศ.๒๕๓๐

                                         ผู้จำนองต้องเอาประกันวินาศภัยซึ่งทรัพย์สินที่เป็นอาคารหรือโรงเรือนที่จำนองตาม  (ก)  กับบริษัทประกันภัยที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ในจำนวนเอาประกันตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร  โดยสหกรณ์เป็นผู้รับประโยชน์และจะต้องต่ออายุการเอาประกันตลอดเวลา  ตราบเท่าที่ผู้กู้ยังชำระเงินกู้ตามสัญญาไม่เสร็จ
                        ข้อ  ๒๗  คณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณากำหนดให้ผู้กู้เงินพิเศษส่งคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือนเท่ากันเฉพาะต้นเงินบวกดอกเบี้ยต่างหาก  เป็นจำนวนกี่งวดก็สุดแต่จะเป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้จำนวน      และความมุ่งหมายแห่งเงินกู้  แต่ไม่เกิน  ๑๘๐  งวด  ตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก  ทั้งนี้  โดยไม่มีการผ่อนเวลา       แต่การให้กู้เงินพิเศษในทุกกรณี               จำนวนปีที่จะชำระหนี้เมื่อรวมกับอายุของผู้กู้ขณะทำสัญญาแล้ว  จะต้องไม่เกิน  ๖๕  ปี
                                        การส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้พิเศษซึ่งผู้กู้ต้องส่งต่อสหกรณ์      ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้  ณ  ที่จ่าย
                        ข้อ  ๒๘  ในกรณีใด ๆ  ดังกำหนดตามข้อบังคับข้อ  ๓๑     เงินกู้พิเศษเป็นอันถึงกำหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมด้วยดอกเบี้ยในทันที  โดยมิพักคำนึงถึงกำหนดเวลาที่ให้ไว้

 

เบ็ดเตล็ด

                                ข้อ  ๒๙  ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบหลักประกัน                และการจำนองอสังหาริมทรัพย์    สมาชิกผู้ขอกู้เป็นผู้ออกทั้งสิ้น
                        ข้อ  ๓๐  นอกจากที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้แล้ว   ให้นำระเบียบการว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินของสหกรณ์  มาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้   และในกรณีที่ไม่มีระเบียบหรือข้อบังคับของสหกรณ์กำหนดไว้           ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยได้เป็นการเฉพาะรายไป
                        อนึ่ง  สหกรณ์ย่อมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะเปลี่ยน  เพิ่ม  หรือ  ลดอัตราดอกเบี้ยตามที่เห็นสมควร  ตามที่จะได้กำหนดออกระเบียบ  และประกาศเป็นคราว  ๆ
                        ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์เป็นต้นไป.

 

กำหนดไว้  ณ  วันที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๓๐

(ลงชื่อ)            โอภาส  อรุณินท์

(นายโอภาส  อรุณินท์)

ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ

นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบตามหนังสือที่  กษ ๑๑๐๐/๑๓๐๑๓  ลงวันที่ ๖ สิงหาคม  ๒๕๓๐

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด จำกัด
สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้นที่ 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์/โทรสาร : 02-512-8237 , 02-512-8296   โทรศัพท์มือถือ : 081-934-8872 , 080-6212-65
อีเมล์ : ago.tht@gmail.com