นายอรรถพล  ใหญ่สว่าง
ประธานกรรมการ
สถิติเว็บไซต์
 สถิติวันนี้ 20 คน
 สถิติเมื่อวาน 26 คน
 สถิติเดือนนี้ 2201 คน
 สถิติปีนี้ 4784 คน
 สถิติทั้งหมด 202526 คน
เริ่มเมื่อ 2009-12-04
ก้าวหน้า มั่นคง ด้วยความเสียสละ ยึดผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญ                                                                                                                                                                                                                                         

เงินกู้สามัญ และ เงินกู้เหตุฉุกเฉิน

ระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด จำกัด
ว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๒๐

--------------------------------

        อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด จำกัด ข้อ ๒๗  ข้อ ๔๓ (๒) คณะกรรมการดำเนินการจึงกำหนดระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินไว้ดังต่อไปนี้

หมวดที่ ๑
ข้อกำหนดทั่วไป

        ข้อ ๑  ในระยะนี้ระเบียบนี้  สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก ๒ ประเภท คือ
                 (๑)  เงินกู้สามัญ
                 (๒)  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
        ข้อ ๒  เงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินนั้น สหกรณ์จะให้กู้ได้เฉพาะแก่สมาชิกเท่านั้น
        ข้อ ๓  การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น จะให้ได้เฉพาะกรณีเพื่อการอันจำเป็น หรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่จะให้เงินกู้เพื่อการสุรุ่ยสุร่าย หรือการเก็งกำไรไม่ได้

หมวดที่ ๒
เงินกู้สามัญ

        ข้อ ๔  ให้คณะกรรมการดำเนินการ มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้แก่สมาชิกตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการนี้และในข้อบังคับของสหกรณ์
                 คณะกรรมการดำเนินการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ขึ้นตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ ๔๔ เพื่อมอบอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้แก่สมาชิกให้ปฏิบัติได้
        ข้อ ๕  สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินสามัญ ต้องเสนอคำขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้

        ข้อ ๖  คำขอกู้เงินสามัญของสมาชิกนั้น ต้องได้รับคำรับรองจากหัวหน้ากองหรืออัยการจังหวัดหรือเลขานุการกรม แต่สมาชิกที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าวหรือสูงกว่าไม่จำเป็นต้องได้รับคำรับรอง
      *ข้อ ๗  จำนวนเงินกู้สามัญที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นสมควร แต่ต้องอยู่ภายในวงเงินจำกัดไม่เกินจำนวนเงินได้รายเดือนรวมสามสิบห้าเดือนของสมาชิกผู้นั้น รวมกับเงินค่าหุ้นที่สมาชิกผู้นั้นส่งชำระให้แก่สหกรณ์แล้วก่อนเดือนที่ยื่นคำขอกู้ยืมเงินสามัญ ทั้งนี้ไม่เกิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

        หมายเหตุ : ข้อ ๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๒

 

        สมาชิกผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี และมีหุ้นสะสมไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ บาท สำหรับสมาชิกที่ยังส่งชำระค่าหุ้นไม่ถึง ๓ เดือน ให้ใช้สิทธิกู้ได้ ๕ เท่า ของจำนวนเงินได้รายเดือน และกรณีผู้กู้ส่งชำระค่าหุ้นเกินกว่า ๓ เดือน แต่ไม่ถึง ๑ ปี ให้ใช้สิทธิกู้ได้ ๒๕ เท่า ของเงินได้รายเดือน
        ข้อ ๘  ถ้าคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร จะให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกที่ยังส่งคืนเงินกู้สามัญรายก่อนไม่เสร็จก็ได้ แต่ต้องมีเหตุผลพิเศษและจำเป็นจริง ๆ เว้นแต่การกู้ครั้งก่อนเป็นการกู้ฉุกเฉินแต่จำนวนเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินรวมทุกรายของสมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ ในเวลาใดเวลาหนึ่งจะมีจำนวนต้นเงินเกินกว่าจำกัดที่กล่าวในข้อ ๗ สุดแต่กรณีไม่ได้
        ข้อ ๙  ในการให้เงินกู้สามัญนั้น ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินที่จะให้กู้ได้ไม่พอแก่การขอกู้อันมีลักษณะพึงให้กู้นั้นทุกราย ให้ถือลำดับในการพิจารณาให้เงินกู้ ดังต่อไปนี้
                 (๑)   ลำดับความจำเป็นหรือสำคัญแห่งการขอกู้ยืมนั้น
                 (๒)   ลำดับแห่งความจำเป็นหรือความสำคัญเท่ากัน ให้ถือลำดับก่อนหลังของคำขอกู้เงินนั้น
        ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษ จะวินิจฉัยเป็นอย่างอื่นก็ได้ แต่จะต้องจดแจ้งเหตุผลพิเศษนั้นไว้ และแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่คราวต่อไปทราบ

 

 

หมวด ๓
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

        ข้อ ๑๐  เมื่อสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินอันแสดงหลักฐานพิสูจน์ได้ และประสงค์จะขอกู้ก็ให้ยื่น   คำขอกู้ถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้
        ข้อ ๑๑  คณะกรรมการดำเนินการอาจมอบอำนาจให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ และหรือกรรมการดำเนินการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร เป็นผู้วินิจฉัยให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการดำเนินการก็ได้ และให้ผู้ได้รับมอบดังกล่าวนั้นแถลงรายการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้ไปและส่งคืนต่อคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาทุกเดือน
      *ข้อ ๑๒  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ ให้มีจำนวนไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือไม่เกินเงินได้รายเดือนจำนวนหนึ่งเดือนของสมาชิกผู้กู้นั้น สุดแต่จำนวนไหนจะน้อยกว่า
        ในกรณีที่สมาชิกผู้กู้นั้นยังมีเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินครั้งก่อนเหลืออยู่ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินครั้งใหม่และครั้งก่อนรวมกัน จะต้องมีจำนวนไม่เกินที่จำกัดไว้ในวรรคก่อน
        อนึ่ง สมาชิกคนหนึ่งจะมีหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้เกินกว่าจำนวนเงินที่จำกัดในข้อ ๗ ไม่ได้

        หมายเหตุ:  ข้อ ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒

 

หมวด ๔
หลักประกันสำหรับเงินกู้

        ข้อ ๑๓  การให้เงินกู้ประเภทนั้น ผู้กู้ต้องทำหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้
      *ข้อ ๑๔  หลักประกัน สำหรับเงินกู้นั้น ให้มีข้อกำหนดดังต่อไปนี้
                   (๑)  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนังสือกู้ซึ่งผู้กู้ได้ทำให้ไว้ต่อสหกรณ์แล้ว ก็มิต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
                   (๒)  เงินกู้สามัญ ถ้าเงินกู้สามัญรายนั้น โดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรือเมื่อรวมกับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินรายก่อนของผู้กู้ที่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ก็ดี มีจำนวนไม่เกินกว่าค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
         เงินกู้สามัญ ถ้าเงินกู้สามัญรายนั้น โดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรือเมื่อรวมกับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินรายก่อนของผู้กู้ที่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ก็ดี มีจำนวนเกินกว่าค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ก็ต้องมีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย
         ก.  สมาชิกผู้กู้ที่ดำรงตำแหน่งไม่เกินกว่าข้าราชการอัยการชั้น ๒ ต้องมีสมาชิกซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรอย่างน้อยสองคน ค้ำประกันอย่างไม่มีจำกัดเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญรายนั้น ในส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้
         ข้าราชการธุรการ ระดับ ๔ หรือลูกจ้างที่เงินได้รายเดือนไม่เกินกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท ต้องมีสมาชิกซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรอย่างน้อยสองคน ค้ำประกันอย่างไม่มีจำกัดเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญรายนั้น ในส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้
         สมาชิกผู้กู้ที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ข้าราชการอัยการชั้น ๓ ต้องมีสมาชิกซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรอย่างน้อยสองคน ค้ำประกันอย่างไม่มีจำกัดเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้
สามัญรายนั้น ในส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้เว้นแต่สมาชิกผู้กู้ที่ดำรงตำแหน่งข้าราชการอัยการชั้น ๕ ขึ้นไป โดยอนุมัติคณะกรรมการดำเนินการ อาจไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันก็ได้
         สมาชิกผู้กู้ที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ข้าราชการธุรการระดับ ๕ หรือลูกจ้างที่เงินได้ รายเดือนเกินกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท ต้องมีสมาชิกซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรอย่างน้อยสองคน ค้ำประกันอย่างไม่มีจำกัดเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญรายนั้น ในส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้
         เพื่อความมั่นคงในการให้เงินกู้สามัญ คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจวินิจฉัยเรียกให้มีผู้ค้ำประกันมากกว่าที่กำหนดไว้ตามความในสองวรรคก็ได้
         สมาชิกค้ำประกันต้องทำหนังสือค้ำประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้
         สมาชิกที่เป็นข้าราชการอัยการคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ำประกันสำหรับผู้กู้มากกว่าสองคนในเวลาเดียวกันไม่ได้ เว้นแต่สมาชิกที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ข้าราชการอัยการชั้น ๓ อาจเป็นผู้ค้ำประกันสำหรับผู้กู้มากกว่าสองคนได้ แต่ไม่เกินสามคนในเวลาเดียวกัน

        หมายเหตุ: ข้อ ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

 

        สมาชิกที่เป็นข้าราชการธุรการหรือลูกจ้างคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ำประกันสำหรับผู้กู้มากกว่าสองคนในเวลาเดียวกันไม่ได้ เว้นแต่สมาชิกที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ข้าราชการธุรการระดับ ๕ หรือลูกจ้างที่เงินได้รายเดือนเกินกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท อาจเป็นผู้ค้ำประกันสำหรับผู้กู้มากกว่าสองคนได้ แต่ไม่เกินสามคนในเวลาเดียวกัน
        สมาชิกคนหนึ่งจะมีหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้ค้ำประกัน โดยจำนวนต้นเงินรวมกันทั้งหมดเกินกว่าจำกัดที่กล่าวในข้อ ๗ ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการดำเนินการ
        เมื่อผู้ค้ำประกันคนใดตาย หรือออกจากสหกรณ์โดยเหตุอื่น หรือมีเหตุที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นว่า ไม่สมควรหรือไม่อาจที่จะเป็นผู้ค้ำประกันต่อไป ผู้กู้ต้องจัดให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการ
        ดำเนินการเห็นสมควร  เข้าเป็นผู้ค้ำประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
        การที่สมาชิกผู้ค้ำประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้นหลุดพ้นจากการค้ำประกัน จนกว่าผู้กู้ได้จัดให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ำประกันแทน 
        ข.  มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจำนองรายอื่น จำนองเป็นประกันเต็มจำนวนเงินกู้รายนั้น โดยต้องเป็นที่พอใจคณะกรรมการดำเนินการว่า จำนวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้อยู่ภายในร้อยละแปดสิบแห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้น
        ค.  มีหลักทรัพย์รัฐบาล หรือ เอกสารการฝากเงินในธนาคารซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควร จำนำเป็นประกันโดยจำนวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละแปดสิบของหลักทรัพย์นั้น


หมวดที่ ๕
เงินงวดที่ชำระหนี้สำหรับเงินกู้

       *ข้อ ๑๕  เงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้นั้น ให้กำหนดไว้ดังนี้
                   (๑)  เงินกู้สามัญ ให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณากำหนดให้ผู้กู้ ส่งคืนเงินกู้สามัญเป็นงวดรายเดือนเท่ากัน พร้อมด้วยดอกเบี้ย เป็นจำนวนกี่งวดก็สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้ จำนวน และความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดงวด ตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก
         ในกรณีที่ผู้กู้มีคำขอกู้เป็นหนังสือ และคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่ามีเหตุอันสมควรผ่อนผันเป็นพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจะผ่อนเวลาการส่งเงินชำระหนี้ สำหรับเงินกู้สามัญที่กำหนดไว้ตามความในวรรคก่อนนั้นให้แก่ผู้กู้คราวละหนึ่งหรือหลายเดือนก็ได้ แต่การผ่อนเวลาเช่นนี้รวมกันทั้งหมดสำหรับเงินกู้สามัญรายหนึ่ง ๆ ต้องไม่เกินหกเดือน

        หมายเหตุ:  ข้อ ๑๕ (๒) แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒
                        ข้อ ๑๕ (๑) แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๒

 

                  (๒)  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ให้ผู้กู้คืนเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเต็มจำนวนพร้อมด้วยดอกเบี้ย ภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก หรือให้ส่งเป็นงวดรายเดือนไม่เกิน ๔ งวด นับตั้งแต่วัน สิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก พร้อมดอกเบี้ยอีกต่างหากตามส่วนแห่งเงินต้นที่ยังค้างชำระอยู่ทุกเดือนตามที่เห็นสมควรตามฐานะของผู้กู้ และความมุ่งหมายแห่งการกู้เงิน
        ข้อ ๑๖  การส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ทุกประเภทซึ่งผู้กู้ต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย
                   ให้ถือว่าเงินงวดชำระหนี้แต่ละงวดถึงกำหนดส่งภายในวันสิ้นเดือนนั้น ๆ

 

 

 

หมวด ๖
ดอกเบี้ยเงินกู้

       *ข้อ ๑๗  ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทในอัตราไม่เกินร้อยละ ๖.๕๐ ปี
                    ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่สหกรณ์จะได้ประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป
         ข้อ ๑๘  ดอกเบี้ยนั้นให้คิดเป็นรายเดือนตามจำนวนต้นเงินคงเหลือ
                    อนึ่ง เงินกู้ที่สหกรณ์จ่ายให้ก่อนวันที่ ๑๖ ของเดือน ให้คิดดอกเบี้ยสำหรับเดือนนั้นเต็มเดือน และเงินกู้ที่จ่ายให้ในหรือหลังวันที่ ๑๖ ของเดือน ให้คิดดอกเบี้ยสำหรับเดือนนั้นครึ่งเดือนส่วนเงินกู้ที่สมาชิกส่งคืนก่อนวันที่ ๑๖ ของเดือน ให้คิดดอกเบี้ยสำหรับเดือนนั้นครึ่งเดือน และเงินกู้ที่สมาชิกส่งคืนในหรือหลังวันที่ ๑๖ ของเดือน ให้คิดดอกเบี้ยสำหรับเดือนนั้นเต็มเดือน

หมวด ๗
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้

        ข้อ ๑๙  ให้คณะกรรมการดำเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการนี้ และเมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
        ข้อ ๒๐  ในกรณีใด ๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึงกำหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคำนึงถึงกำหนดเวลาที่ให้ได้ และให้คณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า
                   (๑)  เมื่อผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด
                   (๒)  เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการว่าผู้กู้นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
                   (๓)  เมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้เกิดบกพร่องและผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด

        หมายเหตุ:  ข้อ ๑๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๙

 

                   (๔)  เมื่อค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย) เป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ
        ข้อ ๒๑  ในกรณีที่เงินกู้เป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิงตามที่กล่าวแล้วในข้อ ๒๐ ถ้าผู้ค้ำประกันต้องรับผิดชำระหนี้แทนผู้กู้ และไม่สามารถชำระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้ำประกันร้องขอคณะกรรมการดำเนินการอาจผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผู้ค้ำประกันเป็นงวดรายเดือนจนเสร็จ ตามที่ผู้กู้ได้ทำหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้ สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร
        ข้อ ๒๒  ผู้กู้ก็ดี ผู้ค้ำประกันก็ดี ต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจำ ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ ๔ (๓) ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการชำระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนแล้วจึงขอออก หรือย้ายจากราชการ หรืองานประจำนั้นได้
                   ทั้งนี้ ให้ถือใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์เป็นต้นไป

             กำหนดไว้ ณ วันที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๒๐
             ประเทือง  กีรติบุตร
             (นายประเทือง  กีรติบุตร)
              ประธานกรรมการ

        นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบตามหนังสือที่  กส.๑๑๐๙/๑๒๓๘๖  วันที่  ๑๔  ต.ค.  ๒๕๒๐


        หมายเหตุ: มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด จำกัด
        ครั้งที่  ๑๐/๒๕๔๖  วันพฤหัสบดีที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๔๖   
  ๕.๒  กำหนดแนวทางข้าราชการที่ใกล้เกษียณอายุตลอดจนข้าราชการบำนาญได้ยื่นขอกู้เงินสามัญมาก่อนหน้าที่จะเกษียณอายุ
  ๑.  ข้าราชการ  ลูกจ้าง  และธุรการ  ให้กู้ได้และส่งชำระหนี้ได้ไม่เกินอายุ  ๖๐  ปี
  ๒.  ข้าราชการอัยการ ให้กู้ได้และส่งชำระหนี้ได้ไม่เกิน ๖๕ ปี ถ้าเกินกว่านี้เข้าที่ประชุมเฉพาะราย

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด จำกัด
สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้นที่ 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์/โทรสาร : 02-512-8237 , 02-512-8296   โทรศัพท์มือถือ : 081-934-8872 , 080-6212-65
อีเมล์ : ago.tht@gmail.com