นายอรรถพล  ใหญ่สว่าง
ประธานกรรมการ
สถิติเว็บไซต์
 สถิติวันนี้ 19 คน
 สถิติเมื่อวาน 26 คน
 สถิติเดือนนี้ 2200 คน
 สถิติปีนี้ 4783 คน
 สถิติทั้งหมด 202525 คน
เริ่มเมื่อ 2009-12-04
ก้าวหน้า มั่นคง ด้วยความเสียสละ ยึดผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญ                                                                                                                                                                                                                                         

รายชื่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์อัยการสูงสุด
นาย กิตติ ไกรสิงห์
ผู้จัดการ
นาง วรัญญา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
รองผู้จัดการ
นางสาว สุดารัตน์ ศรีวิลัย
หัวหน้างานธุรการ
นางสาว ไอฐกา  โสภาฐกา
หัวหน้างานเงินกู้
นาง พัชษณา โกมลบูรพ์
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาว สายสุนันท์ เกื้อกูล
เจ้าหน้าที่บัญชี
นางสาว ชไมพร บุญเฉลียว
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย ส่วนกลาง
นาง ศิริมา วิปกรสห์
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์,บำนาญ
นางสาว พรรณทิภา อจลบุญ
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย ภาค 4-6
นาง ญาณมน  ชาติเชยแดง
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย ภาค 7-9
นางสาว สฏิกา  ชคณัฐช์
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยส่วนกลาง,ธุรการ
นางสาว สุทธิญาพิมพ์  จันทาคีรี
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย 1-3
นาง ปุณยาพร วรรณจรูญ
เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด จำกัด
สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้นที่ 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์/โทรสาร : 02-512-8237 , 02-512-8296   โทรศัพท์มือถือ : 081-934-8872 , 080-6212-65
อีเมล์ : ago.tht@gmail.com