นายอรรถพล  ใหญ่สว่าง
ประธานกรรมการ
สถิติเว็บไซต์
 สถิติวันนี้ 14 คน
 สถิติเมื่อวาน 26 คน
 สถิติเดือนนี้ 2195 คน
 สถิติปีนี้ 4778 คน
 สถิติทั้งหมด 202520 คน
เริ่มเมื่อ 2009-12-04
ก้าวหน้า มั่นคง ด้วยความเสียสละ ยึดผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญ                                                                                                                                                                                                                                         

เงินกู้สามัญระยะหนึ่งปี

ระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด  จำกัด
ว่าด้วยเงินกู้สามัญระยะ  ๑  (หนึ่ง)  ปี
พ.ศ.๒๕๔๑


                        อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด  จำกัด    ข้อ  ๔๓(๗)    และข้อ  ๕๖        คณะกรรมการดำเนินการจึงได้กำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด  จำกัด  ว่าด้วยเงินกู้สามัญระยะ  ๑  (หนึ่ง)  ปี  ไว้ดังต่อไปนี้
                        ข้อ  ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด  จำกัด   ว่าด้วยเงินกู้สามัญระยะ  ๑  (หนึ่ง)  ปี  พ.ศ.๒๕๕๐”
                        ข้อ  ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้  ตั้งแต่วันที่  ๓  กันยายน  ๒๕๕๐  เป็นต้นไป
                        ข้อ  ๓  ให้นำระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด    จำกัด     ว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  พ.ศ.๒๕๒๐  มาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้โดยอนุโลม
                      *ข้อ  ๔  สมาชิกผู้ขอกู้เงินตามระเบียบนี้ได้  ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                                  (๑)  ต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า  ๓  (สาม)  เดือน
                                  (๒)  ต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่า  ๑๕๐  (หนึ่งร้อยห้าสิบ)  หุ้น
                       ข้อ  ๕  สมาชิกที่ประสงค์จะใช้สิทธิตามระเบียบนี้  ให้ยื่นคำขอต่อสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว  สหกรณ์จะได้ขึ้นทะเบียนสมาชิกที่ได้รับอนุญาต  และออกบัตรให้แก่สมาชิกยึดถือไว้เพื่อแสดงต่อสหกรณ์เมื่อต้องการกู้เงินประเภทนี้
                     *ข้อ  ๖  เงินกู้ที่ให้แก่สมาชิกคนหนึ่ง  ๆ   ต้องไม่น้อยกว่าเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน       และไม่เกิน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  (สองแสนบาทถ้วน)  แต่ทั้งนี้ไม่เกินสามเท่าของเงินได้รายเดือน    และจำนวนเงินที่ให้กู้นี้เมื่อรวมเรียกเก็บกับหนี้อื่น  ๆ   เป็นประจำเดือน       แล้วต้องไม่เกินร้อยละแปดสิบของเงินได้รายเดือนของสมาชิกนั้น
                        ผู้ขอกู้เงินประเภทนี้  ต้องไม่มีหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  หรือหนี้เงินกู้สามัญระยะ  ๑ (หนึ่ง)  ปี  อยู่ในขณะขอกู้ 
                        การจ่ายเงินกู้สามัญระยะ  ๑  (หนึ่ง)  ปีนี้  จะจ่ายให้แก่สมาชิกผู้ขอกู้เท่านั้น
                        ในกรณีที่สมาชิกขอกู้เงินสามัญระยะ  ๑   (หนึ่ง)   ปี      ที่มีจำนวนเกินกว่า    ๒๕,๐๐๐  บาท    (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  ต้องให้สมาชิกคนหนึ่งเป็นผู้ค้ำประกันอย่างไม่มีจำกัด  และอย่างลูกหนี้ร่วมเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญระยะ  ๑  (หนึ่ง)   ปีรายนั้น     เว้นแต่สมาชิกผู้ขอกู้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

หมายเหตุ:  ข้อ  ๔  แก้ไขเพิ่มเติม  (ครั้งที่  ๓)  พ.ศ.๒๕๕๐  ลงวันที่  ๓  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๐
                       ข้อ  ๖  แก้ไขเพิ่มเติม  (ครั้งที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๔๔  ลงวันที่  ๓๐  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๔๔
                       ข้อ  ๖  แก้ไขเพิ่มเติม  (ครั้งที่  ๓)  พ.ศ.๒๕๕๐  ลงวันที่  ๓  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๐

                                                 (๑)  สมาชิกผู้ขอกู้มีทุนเรือนหุ้นพอเพียงกับจำนวนเงิน  ทุกประเภท
                                       (๒)  สมาชิกผู้ขอกู้ที่มีเงินได้รายเดือนเกินกว่า  ๑๕,๐๐๐ บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  ขึ้นไป    ขอกู้เงินกู้สามัญระยะ  ๑  (หนึ่ง)  ปี  เป็นจำนวนเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
                                       สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ำประกันสำหรับผู้กู้สามัญระยะ ๑ (หนึ่ง) ปี   มากกว่าสี่รายไม่ได้
                        ข้อ  ๗  สหกรณ์จะพิจารณาการขอกู้ให้แล้วเสร็จภายใน   ๕  (ห้า)  วัน     เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจำเป็น
                        ข้อ  ๘  ให้สมาชิกส่งคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือนเท่า  ๆ  กัน  ไม่เกินสิบสองงวด
                        ข้อ  ๙  สหกรณ์อาจมอบหมายให้กรรมการเงินกู้สามัญระยะ  ๑  (หนึ่ง)  ปี         นายหนึ่งหรือเลขานุการสหกรณ์  หรือผู้จัดการ  มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยอนุญาต  ตามข้อ  ๕     และอนุมัติให้กู้เงินได้ตามข้อ  ๖  แล้วรายงานให้คณะกรรมการเงินกู้สามัญระยะ  ๑  (หนึ่ง)  ปี   ทราบ
                        เมื่อได้ดำเนินการตามวรรคแรกแล้ว           ให้รายงานที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน  ในกรณีการอนุญาตตามข้อ  ๕        คณะกรรมการดำเนินการอาจเปลี่ยนแปลงคำวินิจฉัยได้ตามที่เห็นสมควร

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๐

 

(นายกิตติ  ไกรสิงห์)

รองประธานกรรมการสหกรณ์

ปฏิบัติการแทนประธานกรรมการสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด จำกัด
สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้นที่ 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์/โทรสาร : 02-512-8237 , 02-512-8296   โทรศัพท์มือถือ : 081-934-8872 , 080-6212-65
อีเมล์ : ago.tht@gmail.com